top of page

Zásady chování pro dodavatele Mavens (Kodex)

Mavens si vyhrazuje právo tyto zásady čas od času aktualizovat tak, aby odrážely změny v regulačním nebo obchodním klimatu.


Úvod


Vzhledem k tomu, že se průběžně snažíme našim klientům a naší společnosti zajišťovat vysokou přidanou hodnotu,
společnost Mavens se zavázala dodržovat vysoké profesionální zásady, které jsou v souladu s našimi hodnotami.
Vztah mezi společností Mavens a jejími dodavateli je důležitým prvkem při dosažení vysoké přidané hodnoty v naší
obchodní činnosti. Naše zásady chování pro dodavatele Mavens jsou doplňkem Kodexu obchodní etiky, stanoví
standardy a postupy, kterými se musí dodavatelé Mavens řídit.


Společnost Mavens očekává, že její dodavatelé budou tyto zásady vyžadovat i po svých dodavatelích, stejně tak, jako
jejich dodržování vyžaduje od svých dodavatelů prostřednictvím těchto pravidel.
Děkujeme, za vaše nepřetržité úsilí a spolupráci při dodržování našich Zásad chování pro dodavatele. Veškeré dotazy
ohledně těchto zásad zasílejte na naše vedení.


Obsah


Stručný přehled našich Zásad chování pro dodavatele
Porušení našich Zásad chování pro dodavatele
Kde najít doplňující informace a pomoc


Stručný přehled našich Zásad chování pro dodavatele


Naše Zásady chování pro dodavatele jsou vytvořeny v rámci základních hodnot Mavens:


1. Ohleduplnost,
2. Nejlepší lidé,
3. Vytvoření hodnoty klienta
4. Ochrana osobních údajů
5. Respekt vůči jednotlivci
6. Integrita.


Naše základní hodnoty utváří kulturu a definují charakter naší společnosti. Jsou ukazatelem toho, jak se chováme a
rozhodujeme. Každá základní hodnota je podpořena akčním prohlášením a specifickým chováním, které od našich
dodavatelů očekáváme.

1. Ohleduplnost


1.1 Soulad se všemi platnými zákony na ochranu životního prostředí
1.2 Snížení negativního dopadu na životní prostředí


2. Ti nejlepší


2.1 Žádná diskriminace v zaměstnání nebo při náboru nových zaměstnanců
2.2 Kompletní požadované školení Mavens


3. Vytvoření hodnoty pro klienta


3.1 Soulad se všeobecnými obchodními podmínkami smluv Mavens
3.2 Zasílání přesných návrhů a faktur Mavens
3.3 Zajištění přístupnosti osobám se zdravotním postižením


4. Ochrana osobních údajů


4.1 Soulad s platnými protikonkurenčními zákony
4.2 Soulad s platnými zákony proti praní špinavých peněz a proti terorismu
4.3 Ochrana osobních údajů

5. Respekt k jednotlivci


5.1 Zacházet s lidmi s respektem a úctou
5.2 Poskytnout zaměstnancům svobodu sdružování se a kolektivního vyjednávání
5.3 Nepoužívat, nepodporovat ani nijak nezapojovat nucené práce, obchodování s lidmi nebo dětskou práci
5.4 Soulad se všemi platnými pracovními zákony
5.5 Zajištění bezpečného, zdravého pracovního prostředí
5.6 Nezapojovat se do nevhodného využití sociálních médií


6. Osobní integrita


6.1 Nenabízejte nevhodné dary nebo zábavu zaměstnancům Mavens nebo třetím stranám
6.2 Soulad se všemi protikorupčními zákony, včetně amerického Hatchova zákona o úplatkářství a britského Zákona o
úplatkářství z roku 2010

1. Ohleduplnost


Dodavatelé společnosti Mavens si uvědomují dopad, jaký má jejich činnost na životní prostředí a snaží se tento
negativní dopad minimalizovat, aby tak zachránili naše přírodní zdroje pro budoucí generace.


1.1 Soulad se všemi platnými zákony na ochranu životního prostředí
Dodavatelé společnosti Mavens dodržují soulad se všemi platnými zákony na ochranu životního prostředí a
směrnicemi, například pro nakládání s odpady a recyklaci.


Dodavatelé společnosti Mavens dodržují veškeré platné zákony, normy a směrnice na ochranu životního prostředí.
 

1.2 Snížení negativního dopadu na životní prostředí
Dodavatelé společnosti Mavens se zavazují snížit jejich negativní dopad na životní prostředí a poskytnout přehled o
jejich úsilí v souvislosti s tímto závazkem. Podporují rozvoj a použití technologií a postupů šetrných k životnímu
prostředí a snížení negativního environmentálního dopadu v rámci jejich zásobovacího řetězce.

2 Ti nejlepší


Dodavatelé společnosti Mavens najímají a rozvíjí v rámci svých společností ty nejlepší talenty, bez ohledu na
individuální povahové vlastnosti. Zajistí, že jejich zaměstnanci absolvují jakékoli požadované školení společnosti
Mavens.


2.1 Žádná diskriminace v zaměstnání nebo při náboru nových zaměstnanců
Dodavatelé Mavens nezachází s lidmi v souvislosti s rozhodnutím o přijetí do zaměstnání jinak nebo méně příznivě s
ohledem na vlastnosti, které nesouvisí s příspěvky dotyčné osoby, jejími dovednostmi nebo schopnostmi nebo
podstatnými požadavky na práci. Mnoho místních zákonů po celém světě zakazuje diskriminaci lidí na základě určitých
vlastností, včetně diskriminace na základě rasy, náboženství, věku, pohlaví, pohlavní identity nebo vyjádření, sexuální
orientace, národnosti, sociálního nebo etnického původu, rodinného stavu, těhotenství, tělesného postižení,
HIV/AIDS, členství v politických stranách nebo v odborech. Dodavatelé Mavens dodržují veškeré takové zákony proti
diskriminaci. V určitých zemích mohou místní zákony po dodavatelích Mavens vyžadovat, nebo mohou dávat
dodavatelům Mavens právo chránit nebo upřednostnit určitou kategorií lidí při rozhodování o konkrétním
zaměstnaneckém poměru. Dodavatelé Mavens dodržují veškeré takové zákony, které v dané jurisdikci mají převahu
nad podmínkami této části 2.1.


2.2 Kompletní požadované školení Mavens
Dodavatelé Mavens pomáhají svým zaměstnancům dodržovat naše Zásady chování tím, že zajistí, že zaměstnanci v
případě potřeby absolvují povinné školení zajištěné Mavens (např. pokud přichází do kontaktu s klienty Mavens nebo
mají přístup k datům nebo zařízením spravovaným Mavens nebo klienty Mavens).


3 Vytvoření hodnoty pro klienta


Dodavatelé Mavens poskytují hodnotu za peníze a neustále se snaží své produkty a služby zlepšovat.

3.1 Soulad se všeobecnými obchodními podmínkami smluv Mavens
Po uzavření smlouvy dodavatelé Mavens dodržují veškeré specifikace, požadavky a všeobecné obchodní podmínky.
Bez řádného předchozího schválení nenahrazují různý produkt nebo službu ani nepoužívají ostatní k podpoře smluv s
Mavens.


3.2 Zasílání přesných návrhů a faktur Mavens
Dodavatelé společnosti Mavens připravují návrh, nabídky nebo jednání o smlouvách pro společnost Mavens a naši
klienti si musí být jisti, že veškerá prohlášení, sdělení a výroky jsou přesné a pravdivé. Spravují přesné účetní knihy a
záznamy. Dodavatelé Mavens předkládají správné faktury a okamžitě opraví jakékoli chyby a poskytnou Mavens
dostatečný přístup k relevantním obchodním záznamům a zaměstnancům.


3.3 Zajištění přístupnosti osobám se zdravotním postižením
Dodavatelé společnosti Mavens musí zajistit zahrnutí potřeb přístupnosti v rámci svých procesů zakázek. Dodavatelé
společnosti Mavens, kteří prodávají nebo licencují hardware, software, web, vzdělávací a informační technologie nebo
nabízejí technologická řešení jako součást svých produktů a služeb, musí také zajistit, aby všechny produkty, software
a/nebo služby poskytované společnosti Mavens splňovaly všechny příslušné standardy přístupnosti.

4 Ochrana Osobních údajů


Dodavatelé Mavens znají a dodržují zákony a směrnice, které se týkají jejich obchodní činnosti a ochrany osobních
údajů.


4.1 Soulad s platnými proti konkurenčními zákony Dodavatelé Mavens dodržují proti konkurenční zákony všude tam,
kde podnikají. Zejména platí, že dodavatelé Mavens rozumí a dodržují všechny platné proti konkurenční zákony,
včetně těch, které se týkají spojování a sdílení informací s konkurenty (bez ohledu na to, zda jde o společné podniky,
spolky nebo jiné druhy spolupráce).


4.2 Soulad s platnými zákony proti praní špinavých peněz a proti terorismu
Dodavatelé Mavens dodržují zákony proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, bez ohledu na to, kde
působí a nezapojují se do této trestné činnosti, ani s ní nepomáhají třetím stranám.


4.3 Chraňte osobní údaje
Dodavatelé Mavens chrání osobní údaje a dodržují platné zákony na ochranu osobních údajů. Zabezpečí data Mavens,
v souladu s dodanými standardy Mavens, před neoprávněným přístupem a použitím a bez předchozího souhlasu
nepoužijí osobní údaje Mavens ke svým vlastním obchodním účelům. Dodavatelé společnosti Mavens uznávají, že
jakékoli užívání, sdílení nebo uchovávání osobních údajů musí být podpořeno nebo založeno na souhlasu nebo
legitimním obchodním účelu a musí být striktně v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými se společností
Mavens.


5 Respekt k jednotlivci


Dodavatelé Mavens si cení různorodosti, zajistí inkluzivní prostředí a zacházejí s lidmi s respektem a úctou.


5.1 Zacházet s lidmi s respektem a úctou
Dodavatelé Mavens podporují a respektují mezinárodně uznávaná lidská práva, uvedená v Mezinárodní úmluvě o
lidských právech a zásady týkající se základních práv stanovených v Deklaraci Mezinárodní organizace práce ohledně
základních principů a práv v práci (odkazy na tyto dokumenty jsou součástí níže uvedené části Doplňující informace).
Dodavatelé Mavens jednají s lidmi s úctou a respektem a udržují respektující a bezpečné pracoviště. Netolerují fyzické
násilí, hrozby, tělesné tresty, nátlak, verbální napadání, nerespektující chování, šikanu neb obtěžování jakéhokoli
druhu (bez ohledu na to, zda takové chování je či není právně zakázáno na základě chráněních charakteristik).

 

5.2 Poskytnout zaměstnancům svobodu sdružování se a kolektivního vyjednávání
Dodavatelé Mavens uznávají a respektují právo svých zaměstnanců na volné sdružování se nebo nezačlenění se do
pracovních organizací dle svého výběru a nárok na kolektivní vyjednávání povolené zákonem.

Dodavatelé Mavens nevyužívají, nepodporují ani se nezapojují do obchodování s lidmi, otroctví, roboty, nucených
prací, nedobrovolných nebo sezónních prací. Zaměstnanci dodavatelů Mavens dobrovolně souhlasí se všeobecnými
obchodními podmínkami svého zaměstnání bez nátlaku a s tím, že mohou dobrovolně ukončit své zaměstnání buď (i)
okamžitě, bez předchozího oznámení, nebo (ii) na základě důvodného upozornění (požadované doby upozornění jsou
vždy uvedeny ve smlouvách o zaměstnání a liší se na základě délky doby zaměstnání a požadavcích místních zákonů).
Kromě toho, je-li to povoleno místními zákony upravujícími zaměstnání, dodavatelé Mavens mohou získat úhradu
nákladů od zaměstnance, který své zaměstnání ukončí v rámci definovaného období: a to úhradu (i) nákladů za
školení, (ii) plateb provedených v souvislosti s výplatou důchodového pojištění a (iii) bonusů nebo jiných proměnlivých
kompenzačních plateb. Bez ohledu na výše uvedené, dodavatelé Mavens po svých zaměstnancích nevyžadují, aby
pracovali déle než jaké je období stanovené ve smlouvě s dodavatelem Mavens a nahradili tak takové náklady, platby
nebo bonusy.

 

5.3 Nevyužívat, nepodporovat ani se nezapojovat do obchodování s lidmi, otroctví, nucených prací nebo dětské
práce

Dodavatelé Mavens nevyužívají, nepodporují ani se nezapojují do obchodování s lidmi. Kromě jiného: neničí,
nemaskují, nekonfiskují ani jinak neodmítají přístup zaměstnance k identifikačním nebo imigračním dokladům; nemění
poplatky za nábor zaměstnanců; nezaměstnávají uchazeče porušující pracovní právo; neposkytují ubytování, které
neodpovídá zákonům o bezpečnosti; nepoužívají podvodné nebo zavádějící postupy náboru ani neposkytují neplatné
pracovní doklady, a takové dokumenty poskytují v rodném jazyce jejich pracovníků.
Dodavatelé Mavens nevyužívají, nepodporují ani se nezapojují do dětské práce. Dětská práce znamená práci, která ničí
děti nebo jejich dětství, jejich potenciál a jejich důstojnost a je škodlivá pro jejich fyzický nebo duševní rozvoj. Mnoho
zemí má minimální věk zaměstnání — dodavatelé Mavens jsou s těmito požadavky srozuměni a respektují je.
Nezaměstnávají osoby mladší věku nutného pro dokončení povinné školní docházky. Dodavatelé Mavens mohou
provozovat učiliště, zajišťovat pracovní stáže nebo programy, které jsou v souladu s platnými zákony.

 

5.4 Soulad se všemi platnými pracovními zákony Dodavatelé Mavens dodržují veškeré platné pracovní zákony a
nařízení, včetně těch upravujících pracovní dobu, přesčas a požadavky na minimální mzdu. Kromě toho, společnost
Mavens důrazně doporučuje všem svým dodavatelům jejichž zaměstnanci poskytují služby společnosti Mavens a/nebo
jejím klientům, aby takovým osobám vypláceli slušnou mzdu, která bude vyšší než zákonný požadavek minimální mzdy
a vzali v úvahu relevantní skutečné náklady na život.


5.5 Zajištění bezpečného, zdravého pracovního prostředí
Dodavatelé Mavens se zavazují zajistit zdraví a bezpečnost svých lidí a návštěvníků jejich pracovišť. Dodavatelé
Mavens dodržují všechny platné zákony ohledně zdraví a bezpečnosti, zajišťují bezpečné pracovní prostředí a přijímají
nezbytná opatření k ochraně každého před zraněním na pracovišti a nemocemi z povolání.


5.6 Nezapojovat se do nevhodného využití sociálních médií


Dodavatelé Mavens netolerují nerespektující nebo neprofesionální využití sociálních médií (bez ohledu na to, zda
takové využití souvisí se společností Mavens, její obchodní činností, jejími klienty, zaměstnanci nebo obchodními
partnery), jakým je zveřejňování obsahu, který je hanlivý, škodlivý, obscénní, zastrašující nebo nahánějící strach, nebo
který obsahuje etnicky, nábožensky, genderově nebo jinak hanlivé výroky.


6 Osobní integrita


Dodavatelé Mavens jsou seznámeni se všemi platnými zákony a dodržují je. Dodavatelé Mavens inspirují důvěru tím,
že přebírají zodpovědnost, jednají eticky a podporují upřímnou a otevřenou debatu.


6.1 Nenabízejte nevhodné dary nebo zábavu zaměstnancům Mavens nebo třetím stranám
Dodavatelé Mavens nenabízejí úplatky ani jiné nevhodné platby, ať již přímo či prostřednictvím třetí strany, ve formě
darů nebo zábavy zaměstnancům Mavens, vládním úředníkům, obchodním klientům, obchodním partnerům a dalším
třetím stranám a zaměstnanci dodavatelů Mavens nepřebírají dary ani zábavu od třetích stran, které jsou, nebo by
mohly být považovány za úplatky.
Společnost Mavens se zavázala, že bude podnikat čestně a eticky a má nulovou toleranci korupce nebo jakékoli jiné
činnosti, která narušuje proti korupční zákony, bez ohledu na místo výkonu obchodní činnosti.

 

6.2 Soulad se všemi protikorupčními zákony
Dodavatelé Mavens jednají v souladu s platnými proti korupčními zákony a směrnicemi.
V souvislosti s výkonem obchodním činnosti se společností Mavens nebo jejím jménem, dodavatelé Mavens
nenabízejí, neslibují, nepožadují ani nepřebírají žádný dar, půjčku, poplatek, odměnu nebo jinou výhodu osobě ani od
osoby, kterou by bylo možné vykládat jako pobídku; aby učinili něco, co je nepočestné, nelegální nebo co porušuje

důvěru; aby tak získali nebo si udrželi obchodní příležitost či jinou výhodu. Na základě těchto zásad, nevhodné platby
zahrnují nabídky, sliby, oprávnění nebo platby čehokoli hodnotného za účelem urychlení běžných úředních úkonů.
Dodavatelé Mavens musí implementovat takové postupy, aby zajistili, že jejich zaměstnanci a dodavatelé plně dodržují
proti korupční zákony a tyto zásady.


Práva společnosti Mavens na audit v souvislosti s těmito Zásadami chování


Společnost Mavens může provádět audit, na své vlastní náklady, týkající se toho, zda dodavatel Mavens dodržuje tyto
Zásady chování ve vztahu k lokalitám na kterých, nebo z kterých jsou poskytovány služby nebo zboží společnosti
Mavens. Takové audity mohou být prováděny v rámci běžné pracovní doby jednou ročně a Mavens bude dodavatele o
záměru provést takový audit informovat minimálně 60 dnů předem. Mavens bude takové audity provádět způsobem,
který bude minimálně narušovat obchodní činnost a provoz dodavatele Mavens. Před provedením takového auditu
budou zaměstnanci nebo nezávislými zástupci Mavens (kteří nesmí být konkurenty dodavatele Mavens) vyhotoveny
odpovídající smlouvy o důvěrnosti.


Pro účely tohoto auditu dodavatel Mavens zajistí zaměstnancům a nezávislým zástupcům společnosti Mavens
dostatečný přístup k relevantním informacím o zásadách a postupech dodavatele Mavens. Náklady a výdaje
dodavatele Mavens v přiměřené výši lze nafakturovat společnosti Mavens v případě, že je na provedení relevantního
auditu třeba více než 2 dny práce. Není-li odsouhlaseno v písemné formě jinak, společnost Mavens nebude oprávněna
provádět audit ostatních důvěrných informací dodavatele, včetně: (a) informací o ostatních klientech nebo
obchodních partnerech dodavatele Mavens; (b) informací o nákladech nebo cenách; (c) výsledků interních průzkumů
mezi zaměstnanci; (d) demografických informací zaměstnanců, (e) informací o důvodech ke stížnosti nebo soudních
sporech; (f) právně privilegovaných rad; nebo (g) neveřejných osobních dat zaměstnance (včetně individuálních
záznamů o školení). Společnost Mavens nebude oprávněna provádět rozhovory s náhodně vybranými zaměstnanci
dodavatele Mavens.


Společnost Mavens musí dodavatele Mavens upozornit pokud v rámci auditu vzniknou jakékoli obavy, a strany se
mohou dohodnout na setkání a prodiskutování takových obav.


Narušení těchto Zásad chování nebo platných zákonů


Nedodržení těchto Zásad chování nebo platných zákonů bude společnost Mavens opravňovat k okamžitému ukončení
smlouvy s dodavatelem Mavens a/nebo k předání záležitosti odpovědným úřadům, regulačním úřadům a/nebo
orgánům zajišťujícím výkon práv. Je-li to povoleno platnými zákony, společnost Mavens bude o takovém jednání
dodavatele Mavens informovat a poskytne dodavateli Mavens přiměřenou příležitost reagovat, ještě než Mavens
předá věc relevantnímu úřadu, regulačnímu úřadu nebo orgánu zajišťujícímu výkon práv.


Dodavatelé Mavens podporují kulturu transparentnosti v rámci své organizace a zásobovacího řetězce a podporují
zaměstnance, aby vyjádřili své právní nebo etické obavy, jak managementu, tak i prostřednictvím formálních kanálů
pro podávání zpráv. Dodavatelé společnosti Mavens musí nahlásit podezřelé porušení těchto zásad dodavatelem
Mavens (nebo jeho vlastními zaměstnanci, dodavateli, subkontraktory nebo dodavateli). Dodavatelé Mavens musí
také nahlásit jakýkoli specifický problém, který zjistí ohledně finančních záležitostí Mavens, účetních postupů, auditu,
korupce nebo podvodu, nebo jakéhokoli chování některého ze zaměstnanců Mavens, které se neslučuje se zásadami
stanovenými v tomto Kodexu.


Upozornění:
Mavens si vyhrazuje právo tyto zásady čas od času aktualizovat tak, aby odrážely změny v regulačním nebo obchodním
klimatu.


Přístup ke Kodexu obchodní etiky Mavens a podřízení se těmto zásadám, nebo účast na školení Mavens nesmí být v
žádném případě vykládán ani nesmí vzbuzovat dojem, že zaměstnanci dodavatele jsou zaměstnanci Mavens, základní
všeobecné obchodní podmínky zaměstnání zaměstnanců u dodavatele jsou výhradní zodpovědností dodavatele.

bottom of page