top of page

Všeobecné obchodní podmínky MAVENS®

Platební podmínky


Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na základě Výkazu práce/Timesheetu schváleného a podepsaného Zákazníkem,
popř. koncovým zákazníkem a verifikovaného Objednatelem. Každá faktura Dodavatele musí obsahovat příslušné náležitostí
daňového dokladu a předmětu plnění s odkazem na Výkaz práce/Timesheet, který je nedílnou součástí faktury. Splatnost
faktury je 45 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Za den splatnosti se pro účely tohoto obchodního vztahu považuje
den zadání platebního příkazu bance a potvrzení přijetí příkazu bankou.


V případě zájmu Dodavatele o dřívější než běžnou splatnost vystavených faktur lze individuálně dojednat využití této služby,
kdy podmínkou je podepsaný souhlas na straně dodavatele, a akceptace bonity koncového zákazníka bankou. Na základě
splnění těchto podmínek může být nastavena pravidelná kratší doba splatnosti, přičemž náklady na tuto služby jsou
sjednány ve výši 2% z vyplácené částky bez DPH. Náklady této služby dle aktuálního ceníku poskytovatele služby na úrovní
2% hradí Objednatel.


Prodlení Objednatele


Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení se
splněním závazku v případě prodlení Objednatele s placením ceny nebo její části. Právo fakturovat úrok z prodlení vzniká
kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na úrok z prodlení. Úrok z prodlení je splatný bezhotovostně
na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, není-li
uveden, pak 14. dne po doručení faktury povinné smluvní straně.


Pokud faktura nebude mít uvedené náležitosti, takový doklad nebude akceptován a Objednatel je oprávněn vrátit jej
Dodavateli k přepracování. Bude zrušeno datum splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury zpět Objednateli. Platba všech faktur bude provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele, který je
uvedený v příslušné faktuře Dodavatele. Za den platby se považuje den, ve kterém byla řádně fakturovaná částka odepsána
z účtu Objednatele, resp. Kdy Objednatel obdržel od banky potvrzení o přijetí transakce k zúčtování.


Pravidla pro poskytování služeb


Dodavatel a Objednavatel jsou povinni dodržet podmínky stanovené touto Objednávkou a Výkazem práce/Timesheetem
vzájemně odsouhlaseným. Dodavatel je zejména povinen naplnit předmět Objednávky. V případě nedodržení podmínek
objednávky ze strany Dodavatele je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové předpokládané
hodnoty poskytovaných služeb za každý kalendářní den. V případě, že Objednatel bude opakovaně nebo hrubě nespokojen
s prací Dodavatele na projektu Objednatele, ať již po obsahové nebo kvalitativní stránce, je Objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy vzniklé na základě Objednávky.


Vše, co Dodavatel v rámci své činnosti podle této Objednávky pro Objednatele vytvoří, je výhradním vlastnictvím
Objednatele. Bude-li výsledkem práce Dodavatele dílo podléhající ochraně podle práva autorského, osobnostní a majetková
práva k němu se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v takovém případě Objednatel a Dodavatel činí
nesporným, že dílo je zhotovováno Dodavatelem na objednávku Objednatele a je tudíž dílem ve smyslu ustanovení ve
smyslu ustanovení § 58 odst. 7 autorského zákona.


V souladu s ustanovením § 58 autorského zákona smluvní strany prohlašují, že Objednatel je okamžikem předání
zhotoveného díla oprávněn vykonávat autorská práva k dílu jako k zaměstnaneckému dílu, přičemž Dodavatel souhlasí, aby
Objednatel svá oprávnění částečně nebo zcela postoupil na třetí osoby. Pro případ, že by se ukázalo, že dílo není
zaměstnaneckým dílem ve smyslu předcházející věty, Strany se dohodly, že spolu s úplným zaplacením ceny předmětu
plnění Dodavatel uděluje Objednateli trvalé výhradní právo ke všem způsobům užití díla vyvinutého v rámci plnění dle
Objednávky, v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v rozsahu neomezeném,
přičemž Objednatel je oprávněn poskytovat k dílu podlicence, postoupit licenci na třetí osoby a jakkoliv jinak s ním nakládat,
jakoby šlo o dílo zaměstnanecké ve smyslu předchozí věty (dále jen „Licence“). Strany se ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) a
následující občanského zákoníku dohodly, že Dodavatel bude poskytovat Objednateli Licence k jednotlivým dílům, která v
rámci plnění Dodavatele vzniknou dle Objednávky, bezúplatně. Dodavatel garantuje, že toto plnění bude prosto
majetkových práv třetích stran a jakýchkoliv jiných právních vad. Objednatel je oprávněn toto dílo modifikovat a dále
rozvíjet. Objednatel není povinen Licenci využívat. Licenci Dodavatel uděluje jako výhradní, neodvolatelnou a
bezpodmínečnou, ke všem způsobům užití a bez omezení rozsahu na dobu trvání autorskoprávní ochrany plnění.
Dodavatel uděluje Objednateli:

 

  • neodvolatelné a bezpodmínečné právo postoupit Licenci a poskytnout podlicenci k plnění třetím osobám,

  • neodvolatelné a bezpodmínečné právo jakkoliv do plnění zasahovat, upravovat ho, zařazovat do děl souborných, a to přímo i prostřednictvím třetích osob,

  • neodvolatelné a bezpodmínečné právo uvádět plnění nebo jeho část pod jménem Objednatele či pod značkou, kterou Objednatel sám zvolí.


Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zajistit odstranění případných vad plnění, na které upozorní Zákazník popř.
Koncový zákazník a verifikovaných Objednatelem. Dodavatel je v takovém případě povinen komunikovat za součinnosti
Objednatele přímo se Zákazníkem, popř. Koncovým zákazníkem verifikovaných Objednatelem.


Povinnost mlčenlivosti


Obě strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací získaných v průběhu plnění smluv založených Objednávkou
způsobem obvyklým jako při utajování vlastních důvěrných informací. Za důvěrné informace se považují informace týkající
se Objednávky a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, informace o cenách plnění
jakož i o průběhu plnění), které se týkají obou stran i informací Zákazníka/Konečného zákazníka (zejména obchodní
tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s
nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim (zejména: o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v
platném znění; utajované skutečnosti stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, v platném znění; bankovní tajemství podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění).

 

Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně označeny Objednatelem, u
písemných materiálů alespoň na titulní straně, u ústně sdělovaných informací na začátku jednání. Za důvěrné informace se
považují i veškeré informace Zákazníka či Koncového zákazníka uvedeného charakteru. V případě porušení důvěrných
informací ze strany Dodavatele je Objednatel oprávněn požadovat sankci 500.000,- Kč po Dodavateli za každé takové
porušení.


Zákaz konkurenčního jednání


Dodavatel se zavazuje jak přímo, tak i nepřímo prostřednictvím třetích subjektů, obchodně nepůsobit u Zákazníka ani
Koncového Zákazníka Objednatele v oblastech a projektech, které jsou předmětem plnění dle této Objednávky. Dodavatel
se zavazuje po dobu činnosti na projektu nevstupovat jak přímo, tak i nepřímo prostřednictvím třetích subjektů do
obchodních či jiných jednání se Zákazníkem či Koncovým zákazníkem Objednatele. V případě nedodržení tohoto ustanovení
je Objednatel oprávněn požadovat sankci ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení ze strany Dodavatele. Závazek
dodavatele týkající se tohoto ustanovení končí v momentě zániku této smlouvy.


Ostatní


Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Objednávky
třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou
Smluvní stranou a majetkových práv k autorskému dílu. Tato Objednávka se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností
originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 výtisk.

bottom of page