top of page

Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů

Uděluji tímto svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů podle GDPR personální
agenturou MAVENS® Velmira, s.r.o., se sídlem Bítovská 1226/7 Praha, ČR, která je v pozici správce i
zpracovatele dat, pro účely uvedené níže,


Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve formuláři umístěném na webových stránkách společnosti,
nebo uvedené v e-mailu nebo jiném elektronickém prostředku komunikace a dále pro všechny údaje uvedené
na smlouvách, objednávkách, fakturách, prohlášeních, dohodách o mlčenlivosti, akceptačních protokolech a
timesheetech, stejně tak jako na všech ostatních dokumentech fyzických či elektronických, které společnost ve
styku se mnou používala, používá nebo v budoucnosti vytvoří a bude používat, a to ode dne udělení souhlasu
po dobu maximálně 5 let. Po této době budu požádán o udělení nového souhlasu nebo budou moje data
vymazána.


Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Se všemi vyplněnými částmi použitých dokumentů jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


Účel zpracování osobních údajů


V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v elektronickém
formuláři společnosti nebo poskytnuté pomocí jiného elektronického prostředku shromažďovány a
zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka pracovních pozic, za
účelem zprostředkování zaměstnání nebo pracovních nabídek a dalších personálně-poradenských služeb pro
zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, sdružení osob nebo právnické osoby. Sumarizované údaje
získané těmito cestami mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 

Prohlášení správce


Beru na vědomí, že svůj souhlas můžu kdykoliv písemně odvolat. Moje data budou poskytnuta třetím osobám, s
mým vědomím a na základě tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané
práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.


Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu
a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smlouvy o spolupráci.

bottom of page